Statut Stowarzyszenia

S T A T U T
STOWARZYSZENIA AMAZONEK
„FEMINA – FENIX” WROCŁAW

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Amazonek „Femina – Fenix” Wrocław, zwanej dalej Stowarzyszeniem

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar całej Polski

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych a także międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania

§6

Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

§7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady i tryb jej przyznawania określa ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.

§8

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem o celach niezarobkowych opierającym swą działalność na pracy ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§9

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz niepełnosprawnych kobiet po operacji raka piersi , zmierzająca do pełnej rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej, czyli do osiągnięcia pełni aktywności życiowej.

§10

Stowarzyszenie realizuje następujące cele szczegółowe:

 1. prowadzi rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po operacji raka piersi,
 2. propaguje działalność Stowarzyszenia w ośrodkach onkologicznych,
 3. prowadzi pomoc rodzinom kobiet dotkniętych rakiem piersi w zakresie wsparcia psychicznego ,
 4. zaznajamia społeczeństwo z problematyką związaną z rakiempiersi, jego leczeniem oraz samobadaniem piersi,
 5. organizuje imprezy kulturalne, turystyczne i integracyjne dla kobiet po chorobie nowotworowej piersi,
 6. nawiązuje kontakty z analogicznymi Stowarzyszeniami zagranicznymi,
 7. prowadzi wolontariat na oddziałach onkologicznych.

§11

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

 1. Organizuje zjazdy i konferencje naukowe w kraju o tematyce raka piersi,popierając jednocześnie udział członków Stowarzyszenia w podobnych imprezach zagranicznych.
 2. Organizuje spotkania ,zjazdy i szkolenia kobiet po chorobie raka piersi.
 3. Inicjuje i rozwija współpracę organizacyjną i naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami rehabilitacji kobiet po nowotworze piersi.
 4. Prowadzi działalność kursowo-szkoleniową oraz wydawniczą na podstawie obowiązujących przepisów, tak dla personelu służby zdrowia jak i dla chorych oraz ich rodzin.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. honorowych.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być kobieta po chorobie nowotworowej piersi, a także inne osoby działające na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd lub właściwy terenowo Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia
 2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych szkoleniowych, kursach i innych imprezach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 3. Działania w sekcjach Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej oraz ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach, zebraniach i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie
 5. Ubieganie się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium, wyjazd za granicę.

§15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia

§16

Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjętą lub zwolnić od opłaty

§17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub właściwemu Zarządowi Oddziału,
 2. Skreślenia przez Zarząd lub Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku i nie uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia,
 3. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sąd koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za postępowanie przynoszące ujmę Stowarzyszeniu
 4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 5. Śmierci członka . 

 §18

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni.

§19

 1. Członkostwo Honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużonym lub zasłużonym dla rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej piersi.
 2. Członek Honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego , a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w tym przedmiocie.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§21

 1. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków zwołane przez Zarząd
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§22

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie głównych działań merytorycznych i planu finansowego Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 6. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 7. rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie miejsca i terminów Zjazdów Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

§24

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni .
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział członkowie honorowi oraz zaproszeni goście

§25

O terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 6 tygodni przed terminem Zgromadzenia.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej .
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§27

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Przewodniczący,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Sekretarz generalny,
  4. Skarbnik
  5. 5-ciu Członków Zarządu,
 2. Zarząd wybiera spośród członków pochodzących z wyboru:
  • Przewodniczącego,
  • Skarbnika,
  • Z-cę Przewodniczącego
  • Sekretarza generalnego
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Jeśli w kadencji Zarządu przestanie w nim działalność nie więcej niż 1/3 jego członków, Zarząd może dokooptować do swojego składu brakującą liczbę członków .W pierwszej kolejności Zarząd dokooptuje te osoby, które na członków Zarządu kandydowały a nie zostały wybrane. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników

§29 

Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.W razie ustąpienia w czasie kadencji któregoś z członków Komisji Rewizyjnej, w jego miejsce wchodzi wybrany zastępca.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§31

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem:
   • działalności merytorycznej,
   • działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Szczegółowe zasady działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 2. uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzania bilansów,
 3. zwoływania Walnego Zgromadzenia
 4. podejmowania uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia a także prowadzenia jego działalności finansowej
 5. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 6. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów i Statutu i Regulaminu,
 7. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 8. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu
 9. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich.

§34

Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, spośród których wybiera się przewodniczącego

 1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia, które wynikły w obrębie Stowarzyszenia
 2. Sąd Koleżeński ma do dyspozycji kary:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia
 3. Do orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

§36

Na fundusze Stowarzyszenia składa się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpływy z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
 3. dotacje i darowizny,
 4. dochód ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dotacje z funduszu Unii Europejskiej,
 6. wpływy z uczestnictwa w zjazdach i szkoleniach,
 7. z innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
 8. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Fundusze w całości są przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

§37

W Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§38

Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy: Przewodniczącej, Sekretarza Generalnego lub Skarbnika

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§40

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną Stowarzyszenia.